Φορολογικός Νόμος Ν.3522/2006

Ο νέος Φορολογικός Νόμος ο οποίος φέρνει αλλαγές στον κατασκευαστικό κλάδο αναλυτικά:

  • Με το άρθρο 28 τροποποιείται το άρθρο 4 του ΚΒΣ που καθορίζει το είδος των τηρουμένων βιβλίων.
  • Με την τροποποίηση εκτός από τις ΑΕ και ΕΠΕ που υποχρεώνονται σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας οι λοιπές ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις  εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του προηγούμενου έτους, δηλαδή αν τα ακαθάριστα έσοδα από οποιαδήποτε δραστηριότητα του προηγούμενου έτους  είναι μέχρι 1.500.000 ευρώ εντάσσονται στην Β’ κατηγορία και αν είναι άνω των 1.500.000 ευρώ εντάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Τούτο ισχύει από 01.01.2007 επομένως οι επιχειρήσεις που το έτος 2006 έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ από 01.01.2007 υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και θα πρέπει μέχρι 20.02.2007 να ενεργήσουν απογραφή.

  • Με το ίδιο άρθρο 28 καταργείται και η υποχρέωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας λόγω ανάληψης έργου συμβατικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ επομένως από 01.01.2007 παύει η υποχρέωση αυτή.

  • Με το άρθρο 12 τροποποιείται το άρθρο 34 του Ν. 2238/94 περί φορολογίας εισοδήματος που όριζε τον τεκμαρτό προσδιορισμό των κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων φόρου εισοδήματος και ορίζεται ότι στο εξής τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που εκτελούν δημόσια ή ιδιωτικά έργα θα προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2238/94 δηλαδή έσοδα - έξοδα. Τούτο ισχύει για τα έργα που αναλαμβάνονται από 01.01.2007 και μετά.Downloads
  • N.3522/2006 (287,4 kb)
    Το αρχείο περιέχει τον νέο φορολογικό νόμο.(Εφημερίδα της Κυβέρνησης)